banerpopr

 

 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 nieobowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej określał wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Określenie wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie narażonych następowało w drodze rozporządzenia, mającego charakter aktu prawa miejscowego.

 

Stosownie do art. 47 ust. 4 ww. ustawy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonał w roku 2017 kolejnej weryfikacji wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych. W wyniku powyższej weryfikacji przygotowano rozporządzenia w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

 

Wykaz wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych (2017 r.)


Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województw:


1. Kujawsko-pomorskiego z 2 marca 2017 r. poz. 938
http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/938/akt.pdf
2. Lubuskiego z 28 lutego 2017 r. poz. 471
http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/471/akt.pdf
3. Łódzkiego z 1 marca 2017 r. poz. 1077
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1077/akt.pdf
4. Opolskiego z 1 marca 2017 r. poz. 609
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2017/609/akt.pdf
5. Pomorskiego z 9 marca 2017 r. poz. 904
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/904/akt.pdf
6. Śląskiego z 1 marca 2017 r. poz. 1284
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1284/akt.pdf
7. Wielkopolskiego z 28 lutego 2017 r. poz. 1638
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1638/akt.pdf
8. Zachodniopomorskiego z 2 marca 2017 r. poz.918
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/918/akt.pdf

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm), zmienia m.in. sposób realizacji Dyrektywy Azotanowej w Polsce (art. 102-112). Obecnie nie są już wyznaczane wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone - OSN. Zgodnie z postanowieniami art. 104 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań. Zadanie opracowania Programu działań zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, który realizuje to zadanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. W dniu 12.07.2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1339), które weszło w życie z dniem 27 lipca 2018 r.