banerpopr

 

 

Obowiązujący w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) wykaz zamieszczono w rozdziale 3 Wykaz obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu ich granic oraz określeniem podstaw prawnych.

Wykaz składa się z dwóch części, z których pierwsza odnosi się do wód powierzchniowych (tabela nr 30) a druga do wód podziemnych (tabela nr 31). Wykaz zawiera zestawienie części wód podziemnych i powierzchniowych dostarczających średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub zaopatrujących ponad 50 osób.