banerpopr

 

 

Obowiązujący w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) wykaz zamieszczono w rozdziale 3 Wykaz obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu ich granic oraz określeniem podstaw prawnych – tabela nr 34.