banerpopr

 

Informacja o zakończeniu procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Informujemy, że w dniu 2 października 2015 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa dotycząca zawiadomienia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902, W0903 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za wniesione w terminie od 08.09.2015 r. do 02.10.2015 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań informacyjnych do dnia 02.10.2015 r. wpłynęło 5 uwag i wniosków dotyczących projektu rozporządzenia oraz 2 uwagi dotyczące projektu prognozy oddziaływania na środowisko. Po terminie zakończenia konsultacji społecznych wpłynęła 1 uwaga dotycząca projektu rozporządzenia. W chwili obecnej prowadzona jest analiza zgromadzonych uwag i wniosków w odniesieniu do projektu rozporządzenia, które w formie tabelarycznej zamieszczono poniżej.

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy (doc)

 

Dodatkowo poniżej zamieszczono zestawienie wraz z analizą uwag i wniosków dotyczących projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy.

 

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy (doc)

 


 

 

Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (konsultacje społeczne od 08.09.2015 r. do 02.10.2015 r.)

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902, W0903wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Głównym zadaniem warunków jest szczegółowe rozpoznanie charakterystyki presji,
w zlewniach wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych i określenie działań umożliwiających ograniczenie tych presji lub ich skutków. Zakres warunków korzystania z wód zlewni określony został w art. 115, w zw. z art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z tymi przepisami warunki korzystania z wód zlewni obejmować mogą:

 1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
 2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych,
  w szczególności w zakresie:
  1. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  3. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
  4. wykonywania nowych urządzeń wodnych

 

Przebieg granicy hydrograficznej zlewni Warty od Prosny do Maskawy przedstawia mapa zamieszczona poniżej:

 

mapa zlewni Warty od Prosny do Maskawy (W0901, W0902, W0903)

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 08.09.2015 r. do dnia 02.10.2015 r.pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustnie do protokołu w godzinach od 8.00 do 15.00 sporządzonego
w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy:

 • Dyrekcji RZGW w Poznaniu – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
 • Pionie Zarządzania Zasobami Wodnymi – ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
 • Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4,
  61-625 Poznań.

 

Projekt dokumentu poddawanego procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

 

projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy (pdf)

 

prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)

 

 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-III.410.461.2015.AO.1 z dnia 19.08.2015 r.

 

Pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr DN-NS.9012.1099.2015 z dnia 12.08.2015 r.

 

Formularz składania uwag i wniosków w wersji elektronicznej został zamieszczony poniżej:

 

formularz składania uwag i wniosków (doc)

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 02.10.2015 r. nie będą rozpatrywane

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nr ZK.4120.1.2015.1333.1.MR z dnia 20.08.2015 r. (pdf)

 

 


 

 

Zapraszamy na regionalne seminarium wodne (29.09.2015 r.)

 

Zapraszamy do udziału w regionalnym seminarium wodnym nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy w ramach prowadzonego procesu udziału społeczeństwa, podczas której zaprezentowany zostanie projekt warunków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 29.09.2015 r., w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, w sali nr 30, w godzinach od 10:30 do 14:15.

 

Szczegółowy harmonogram spotkania zamieszczono poniżej:

 

 

harmonogram seminarium nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy w dniu 29.09.2015 r. w Jarocinie (doc).

 

 

Udział w seminarium możliwy jest po wcześniejszym zarejestrowaniu uczestnika za pomocą niżej zamieszczonego formularza, który po wypełnieniu należy przesłać na adres: Ecoplan, ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 71 338 11 17.

 

 

formularz zgłoszeniowy do udziału w regionalnym seminarium wodnym nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy (doc).

 

 

Więcej informacji nt. regionalnych seminariów wodnych można uzyskać od przedstawicieli firmy Ecoplan pod nr tel. 71 338 11 17, realizującej na zlecenie RZGW w Poznaniu procedurę udziału społeczeństwa względem projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 


 

 

Informacje o otrzymanych uzgodnieniach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor RZGW w Poznaniu, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) opracowuje warunki korzystania z wód zlewni położonych w regionie wodnym Warty, dla których w wyniku ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. poz. 145), konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód. Warunki są ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i publikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, Dziennikach Urzędowych Województw.

 

Biorąc pod uwagę zakres terytorialny obowiązywania warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902, W0903, która w całości znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, organami właściwymi w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Dyrektor RZGW w Poznaniu zwrócił się do ww. organów z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy.

 

Przedmiotowe uzgodnienia w wersji elektronicznej zamieszczono poniżej:

 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.05.2015 r. (pdf)

 

Pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 20.05.2015 r. (pdf)

 

Przygotowane ostatecznie projekty rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy zostaną poddane procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, planowanej na przełomie września/października bieżącego roku.

 

 


 

 

Zakończenie procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902 i W0903.

 

Informujemy, że w dniu 11 marca 2015 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa dotycząca zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902 i W0903, która miała za zadanie ocenę i ewentualną weryfikację założeń, będących podstawą formułowania ww. warunków.

 

Jednocześnie dziękujemy Państwu za wniesione w terminie od 17.02.2015 r. do 11.03.2015 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań w ww. terminie wpłynęło 6 uwag i wniosków. Poniżej zamieszczono zestawienie oraz analizę zgłoszonych uwag i wniosków:

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy

 

 

Ponadto informujemy, że projekt warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy, zawierający propozycje szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód, zostanie poddany procedurze udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej na drugą połowę 2015 r.


 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902 i W0903.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni określają:

 1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
 2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  1. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  3. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
  4. wykonywania nowych urządzeń wodnych.

 

Przebieg granicy hydrograficznej zlewni Warty od Prosny do Maskawy przedstawiono w załącznikach graficznych Założeń do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych: Lutynia do Lubieszki, Warta od Prosny do Lutyni , Warta od Lutyni do Maskawy o kodach W0901, W0902 i W0903.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się, w terminie od dnia 17.02.2015 r. do dnia 11.03.2015 r., z dokumentacją sprawyw sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu: Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dokumentacja sprawy dostępna jest również poniżej w wersji elektroniczne:

 

Założenia do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych: Lutynia do Lubieszki, Warta od Prosny do Lutyni , Warta od Lutyni do Maskawy o kodach W0901, W0902 i W0903 (pdf)

Mapa poglądowa zlewni Warty od Prosny do Maskawy (jpg)

Materiały wyjściowe do sformułowania Warunków korzystania z wód Warty od Prosny do Maskawy obejmującą scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902 i W0903. (pdf).

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 17.02.2015 r. do dnia 11.03.2015 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia Założeń do projektów Warunków lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony poniżej w wersji elektronicznej (doc):

 

Formularz składania uwag i wniosków

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 11.03.2015 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektu Warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy.