banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw zarządzania zasobami wodnymi w Dziale Zarządzania Zasobami Wodnymi w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
woj. wielkopolskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie
Skęczniew 57
62-730 Dobra

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu, zwalniających z zakazów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz z analizą czy zamiar wykonywania robót lub innych czynności, utrudni ochronę przed powodzią lub zwiększy zagrożenie powodziowe.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu, zwalniających z zakazów lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wydanie opinii i/lub uzgodnień do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast położonych na obszarze działania Zarządu Zlewni, w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wydanie uzgodnień do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i miast oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wydanie uzgodnień do projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla wydzielonych części gmin i miast położonych na obszarze regionu wodnego, dla których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwoleń
 • Opiniowanie wniosków o wydanie uzgodnienia dla wszelkich obiektów, budowli i urządzeń wodnych, lokalizowanych na wodach powierzchniowych będących w administracji zarządu zlewni, lub z nimi się krzyżujących, w zakresie technicznych warunków lokalizacji i budowy oraz ograniczeń prawnych, opiniowanie wniosków wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa wodnego,
 • Udział w postępowaniach i rozprawach wodnoprawnych oraz innych postępowaniach administracyjnych związanych z gospodarką wodną i ochroną wód, wszczętych i toczących się na obszarze działania Zarządu Zlewni.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy-komputer, brak windy, wąskie korytarze, brak podjazdu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska, ochrona środowiska ,geografia

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • do 1 roku doświadczenia w gospodarce wodnej lub w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych
 • znajomość ustaw: Prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • analityczne myślenie i kreatywność,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office

 Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi programów typu GIS

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

 Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
04-04-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządzania zasobami wodnymi w Dziale Zarządzania Zasobami Wodnymi w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567 724, 61 8567 721.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.