banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista w Dziale Technicznym w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
• woj. wielkopolskie
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie,
Skęczniew 57
62-730 Dobra

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nasadzeniami wikliny i zadrzewień, a także wycinkami wikliny i drzew, stosownie do potrzeb eksploatacyjnych na rzekach i kanałach oraz do wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i wymogów ochrony przeciwpowodziowej, wnioskowanie do Dyrektora o nakazanie usunięcia drzew lub krzewów, opiniowanie wniosków
 • udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych prowadzonych przez Zespół ds. Zamówień Publicznych RZGW, w zakresie ich kompetencji, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania realizowanego na potrzeby komórki w szczególności w zakresie robót związanych z udrożnieniem poprzez usuwanie drzew i krzewów porastających dno,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów merytorycznych niezbędnych do wystawiania faktur za pozyskanie wikliny, pozyskanie drewna
 • opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących realizacji robót budowlano-montażowych w szczególności w zakresie robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych.
 • prowadzenie spraw związanych z wydobywaniem materiałów z koryt rzecznych i zbiorników.

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy-komputer, brak windy, wąskie korytarze, brak podjazdu


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne

 • wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska, budownictwo wodne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: do 1 roku doświadczenia zawodowego w gospodarce wodnej

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność,
 • znajomość ustaw Prawo wodne, Prawo budowlane, O ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych

 

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
 • obsługa programu komputerowego NORMA

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
14-03-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Technicznym w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie".
Z wybranymi kandydatkami/kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567724, 61 8567721.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.