banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Konserwator budowli i urządzeń wodnych w Nadzorze Wodnym Ląd (na zastępstwo)

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Nadzór Wodny Ląd
Ląd 102
62-406 Lądek

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych i innych budowli wodnych wraz z budynkami i innymi obiektami oraz urządzeniami towarzyszącymi poprzez: ich prawidłową i zgodną z warunkami technicznymi obsługę, typowanie do prac remontowych, wykonywanie we własnym zakresie drobnych prac konserwacyjno-remontowych.
 • Prace terenowe związane z utrzymaniem wód i obiektów,
 • Obserwacja stanów wód, zjawisk lodowych, okresowe sondowanie poprzeczne i podłużne koryta rzeki, obserwacja i rejestracja zmian zachodzących w zabudowie hydrotechnicznej oraz opracowanie informacji w tym zakresie,
 • Dbanie o właściwy stan narzędzi, taboru i sprzętu będącego na wyposażeniu służby liniowej oraz sprzętu bhp i p.poż,
 • Kontrola ujęć wód i wylotów odprowadzanych ścieków pod względem należytego działania i konserwacji urządzeń oraz miejsc poboru kruszywa i innych materiałów z koryt rzecznych,
 • Prowadzenie właściwej gospodarki zadrzewieniowej (roboty wycinkowe i pielęgnacyjne istniejących zadrzewień na powierzonym terenie),

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie, wyjazdy służbowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: zawodowe

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • Sumienność, dokładność, terminowość.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
29-02-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko Konserwator budowli i urządzeń wodnych". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567 724, 8567 721.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.