banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw pracowniczych w Wydziale Kadr

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, dokonywaniem zmian w warunkach pracy i płacy,
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (np. plany urlopów),
 • Prowadzenie ZFŚS tj. przygotowywanie preliminarza, kontrola wydatkowania środków, rozliczanie i korekta odpisu,
 • Wprowadzanie danych osobowych pracowników do systemu informatycznego KADRY
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami ,
 • Analiza dokumentacji pracowniczej pod kątem uprawnień pracowniczych – świadczenia emerytalno-rentowe .

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy - komputer, brak windy, wąskie korytarze, brak podjazdu


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe zarządzanie zasobami ludzkimi, prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowym

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • obsługa programu PŁATNIK,
 • znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znajomość przepisów o służbie cywilnej, umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się z otoczeniem, w szczególności w udzielaniu informacji kadrowych pracownikom i kierownictwu urzędu,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,

 

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
23-02-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. pracowniczych w Wydziale Kadr". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567 724, 8567 721.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.