banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w Wydziale Prewencji Przeciwpowodziowej Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

Okres trwania praktyk: 2 miesiące
Wymiar praktyk: min. 15 godzin tygodniowo

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • ewidencjonowanie wniosków
  • zapoznanie się z procedurami wydawania decyzji oraz postanowień
  • zapoznanie się z procedurą zbierania danych hydrometeorologicznych, danych o zbiornikach, przygotowywaniem komunikatu oraz umieszczaniem informacji o sytuacji hydrometeorologicznej i zagrożeniach na stronie internetowej
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • CV,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Po zakończeniu praktyk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wystawi imienne zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań w sekretariacie, pok. 109 do 17.08.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Wydziale Prewencji Przeciwpowodziowej Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.