banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi i gospodarczymi
 • prowadzenie ewidencji rozliczeń mediów
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji dotyczącej umów, faktur i innych dokumentów związanych z budynkami
 • współpraca z usługodawcami zewnętrznymi
 • przygotowywanie faktur i not księgowych
 • prowadzenie księgi inwentarzowej i rozliczeń materiałowych
 • realizacja spraw związanych z obsługą administracyjną Urzędu
 • wspieranie pracy sekretariatu

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy - komputer

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie obowiązującym na danym stanowisku (m.in. Ustawa o ochronie praw lokatorów..., Prawo Budowlane, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks Cywilny z aktami wykonawczymi)
 • biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office (przede wszystkim Excel)
 • dynamika w działaniu i aktywne podejście do ustalania priorytetów, samodzielne rozwiązywanie problemów

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania (administrowania) nieruchomościami
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość podstaw księgowości
 • staranność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
14-08-2015


Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.