banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Administrator

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Pomoc w obsłudze administracyjnej sekretariatu: obsługa centrali telefonicznej oraz urządzeń biurowych, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej dystrybucja wewnątrz instytucji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
2. Koordynowanie przepływu informacji i obiegu dokumentów;
3. Przygotowywanie pism, raportów, zestawień, prezentacji itp. na potrzebny ZZN i RZGW.
4. Administracyjne i organizacyjne wsparcie pracowników Zarządu;
5. Pomoc w przygotowywaniu i ewidencji faktur oraz not obciążeniowych, a także prowadzeniu rejestru faktur wpływających i wychodzących z Zarządu Zlewni;
6. Przygotowywanie i opracowywanie danych z katastru wodnego celem przekazania ich wnioskodawcy;
7. Przetwarzanie i archiwizowanie stanów wodowskazowych;
8. Koordynacja prac nadzorów wodnych w dokonywaniu kontroli zarybień obwodów rybackich przez uprawnionych do rybactwa;

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek 1-piętrowy bez windy
 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
 • toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Bardzo dobra znajomość pakiet MS Office i urządzeń biurowych,

Wymagania dodatkowe:

 • Dynamika w działaniu i aktywne podejście do ustalania priorytetów i rozwiązywania problemów,
 • Doskonała organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • Sumienność, dokładność, terminowość, otwartość na nowe wyzwania,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

Termin składania dokumentów:
18.05.2015r


Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
52 3768-450


Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Administrator. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.