banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Wydziału Prewencji Przeciwpowodziowej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań


Miejsce wykonywania pracy:
Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie Wydziałem: prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem budżetu Wydziału, przygotowywaniem i prowadzeniem wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, koordynowanie i nadzór nad pracami na stanowiskach do spraw postępowań administracyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i planowania przestrzennego;
 • Koordynowanie i nadzór prac związanych z wydawaniem przez Dyrektora RZGW decyzji zwalniających i nakazujących w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo wodne, spraw związanych z opiniowaniem projektów planów i programów oraz aktów prawnych i normatywnych wynikającym z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo wodne;
 • Koordynowanie i nadzór spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową, analizowanie i przygotowywanie informacji dotyczących zagrożenia powodziowego wraz z ujednoliceniem ocen i formułowaniem wniosków;
 • Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, koordynowanie spraw związanych z uzgodnieniami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
 • Kierowanie akcją lodołamania, koordynowanie pracami zbiorników retencyjnych w regionie wodnym;
 • Udział we wdrożeniu Dyrektywy Powodziowej w zakresie należącym do RZGW w Poznaniu, koordynowanie wdrożenia z planem gospodarowania wodami realizowanym przez Pion Zasobów Wodnych RZGW w Poznaniu;
 • Udział w opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów przeciwdziałania skutkom suszy, koordynowanie spraw w ramach tych prac oraz związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, działań edukacyjnych, szkoleń i konferencji;
 • Reprezentowanie Urzędu w kontaktach z urzędami i instytucjami w zakresie zleconym przez Dyrektora;

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach związanych z gospodarką wodną

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza ogólna z zakresu gospodarki wodnej, hydrologii, ochrony środowiska i planowania przestrzennego;
 • Znajomość podstaw ustaw: Prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, o finansach publicznych, Prawo ochrony środowiska, o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej, o zarządzaniu kryzysowym;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie właściwości Wydziału;
 • Dobra znajomość dyrektywy 2007/60/EW(Dyrektywa Powodziowa) oraz dyrektywy 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna)oraz prawa krajowego z tego zakresu, dobra znajomość polityki wdrożeniowej tych dyrektyw w Polsce, w tym szczególnie Dyrektywy Powodziowej;
 • Umiejętność kierowania pracą wydziału i pracy zespołowej, łatwość komunikacji, samodzielność, odporność na stres, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność planowania i programowania zadań;

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra znajomość pakietu MS Ofice, umiejętność pracy w środowisku GIS (np. ArcView, GeoMedia);
 • Udział w projektach finansowanych ze środków UE związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska;
 • Umiejętność wykorzystywania technik komputerowych w procesie zarządzania gospodarką wodną;
 • Umiejętność prezentacji.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
08-04-2015

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Prewencji Przeciwpowodziowej". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.