banerpopr

 

 

Włączenie społeczeństwa w proces implementacji stanowi istotny element Dyrektywy 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej - RDW), której podstawowym celem jest osiągnięcie „przynajmniej dobrego stanu wszystkich wód" do roku 2015 (w uzasadnionych przypadkach do roku 2021 lub 2027).

Zgodnie z tym aktem prawnym udział społeczeństwa to również ważny aspekt planowanych działań w zakresie gospodarowania wodami. Udostępnianie społeczeństwu informacji o istotnych zagadnieniach związanych z gospodarowaniem wodami na obszarze danego dorzecza, czy też regionu wodnego pozwoli na odpowiednie przeprowadzenie procesu konsultacji wymaganych dokumentów. Proces udziału społeczeństwa w planowaniu umożliwia zainteresowanym stronom wpływać m.in. na opracowywanie programów działań służących osiągnięciu odpowiedniego stanu wód oraz planów gospodarowania wodami, które stanowią jednolity instrument zarządzania zasobami wodnymi na terenie państw Unii Europejskiej. Podstawowe zapisy odnoszące się do procedury udziału społeczeństwa zostały zawarte w art. 14 Dyrektywy i przetransponowane w art. 319 ust. 4-7 do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.). Wskazano w nim harmonogram czasowy poddania pod konsultacje społeczne trzech dokumentów tj.:

 • Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji (co najmniej na 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza),
 • Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów (co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan),
 • projekt Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan).

Planowanie w gospodarowaniu wodami jest procesem ciągłym, iteracyjnym i cyklicznym dlatego należy przeprowadzać konsultacje społeczne aktualizacji ww. dokumentów w każdym z sześcioletnich cyklów planistycznych wymaganych RDW. Podsumowaniem cyklu jest opublikowanie planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza.

W chwili obecnej znajdujemy się w cyklu planistycznym (2016-2021), który zakończony zostanie opracowaniem do 22 grudnia 2021 r. drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.   Kolejna aktualizacja planu opracowywana będzie do 22 grudnia 2027 r. To właśnie od tych dat liczone są terminy przeprowadzania każdorazowo kolejnych trzech sześciomiesięcznych tur konsultacyjnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych:  www.wody.gov.pl oraz www.apgw.gov.pl.

 


 

Przedłużony termin konsultacji społecznych Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW – od 10.01.2017 r. do 15.09.2017 r.

Informujemy o przedłużeniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej konsultacji społecznych dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Konsultacjom społecznym podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które opracowywane są w ramach obecnego cyklu planistycznego 2016-2021. Przedmiotowy dokument stanowi tabelaryczne zestawienie planowanych do realizacji zadań wraz z podaniem terminów oraz instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie. Więcej informacji tutaj.

 


 Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszej „aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

 

Dziękujemy Państwu za czynny udział w przedmiotowym procesie udziału społeczeństwa, który był prowadzony w okresie od 25 listopada 2014 r. do 22 czerwca 2015 r. w sposób skoordynowany z konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty. Wszelkie uwagi i wnioski, które wpłynęły do RZGW w Poznaniu zostały przekazane celem ich analizy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem kompetencyjnym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonych konsultacji społecznych projektu aPGW dostępne są na stronie internetowej: www.apgw.kzgw.gov.pl.


 

Przedłużony termin konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (25.11.2014 r. – 22.06.2015 r.)

 

W związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarft upublicznione w dniu 25.11.2014 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tym samym na podstawie art. 119 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedłużył termin zakończenia konsultacji społecznych dotyczących ww. dokumentów, które potrwają do dnia 22 czerwca 2015 r.

Zgodnie z właściwością terytorialną Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspomaga Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu (w okresie od 25.11.2014 r. do 22.06.2015 r.), na obszarze regionu wodnego Warty, konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW dla Odry).

Przedmiot aktualizacji Planu określony został w art. 114 ustawy Prawo wodne. Dokument ten zawiera m.in. charakterystykę obszaru dorzecza, wykaz jednolitych części wód wraz ze wskazaniem ich stanu, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, wskazanie działań w wyniku, których dopuszczalne jest nieosiągnięcie celów środowiskowych (art. 38j ustawy Prawo wodne), podsumowanie znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, czy też podsumowanie konsultacji społecznych. Dodatkowo dokument ten przedstawia mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód oraz rejestr wykazów obszarów chronionych.

Ważnym elementem aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest podsumowanie programów działań podstawowych i uzupełniających zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, które zawarto w aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju. Przedmiotowe programy działań wskazują również jednostki odpowiedzialne za ich wdrażanie. Więcej informacji nt. aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju dostępne jest tutaj.

 

Projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj.

Natomiast w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie:

 • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Planowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 603 lub,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Dyrekcja, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, piętro I, pok. 109 (sekretariat),
 • Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań (sekretariat),
 • Zarządu Zlewni Noteci, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz (sekretariat);
 • Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań (sekretariat);
 • Zarządu Zlewni Górnej Warty, Skęczniew 57, 62-730 Dobra (sekretariat).

Termin zakończenia konsultacji określono na dzień 22 czerwca 2015 r., co gwarantuje odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z dokumentem. Uwagi można wnosić:

-        listownie z dopiskiem „konsultacje społeczne aPGW w dorzeczu Odry” na adres:

 • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Planowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa lub,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Dyrekcja, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,

-      drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl

-        ustnie do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentu.

 

Wszelkie opinie i uwagi zostaną przekazane Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.

 

Więcej informacji dostępnych jest także tutaj.

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA ODRY (pdf)