banerpopr

Regulamin Organizacyjny Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

§ 1

Komisja ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego- zwana dalej Komisją działa na podstawie Uchwały nr 2/II/2009 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty z dnia 3 czerwca 2009 r. w związku z § 2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty - zwanej dalej Radą oraz art. 98 ust. 3 w zw. z art. 100 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą Prawo wodne.

§ 2

 1. Zadaniem Komisji jest opracowywanie stanowisk i opinii w zakresie dotyczącym programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 47 ustawy Prawo wodne oraz wykazów wód wrażliwych i obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt 6 i art. 113 ust. 4 pkt 5 ustawy Prawo wodne.
 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 1. opiniowanie w odniesieniu do regionu wodnego Warty projektów programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 47 ustawy Prawo wodne;
 2. opiniowanie w odniesieniu do regionu wodnego Warty wykazu wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt 6 ustawy Prawo wodne;
 3. opiniowanie w odniesieniu do regionu wodnego Warty wykazu obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 5 ustawy Prawo wodne;
 4. formułowanie uwag, stanowisk w zakresie dotyczącym procesu wdrażania programów działań, o których mowa w art. 47 ustawy Prawo wodne;
 5. formułowanie uwag, stanowisk w zakresie dotyczącym procesu wdrażania Dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (DZ. Urz. WE L 375 z 31.12.1991 r.);
 6. formułowanie uwag, stanowisk w procesie planowania gospodarowania wodami w zakresie tematyki ograniczania zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych.
§ 3
 
 1. Skład Komisji określa Rada.
 2. Komisja działa kolegialnie na sesjach plenarnych.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Komisji podejmując stosowną uchwałę.
 4. Prezydium organizuje prace Komisji.
 5. Przewodniczący przedstawia porządek obrad i prowadzi posiedzenia Komisji.
 6. Przewodniczący przekazuje opinie Komisji Dyrektorowi RZGW w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia.
 7. Przewodniczący przedstawia opinie Komisji na posiedzeniu Rady wraz z protokołem z posiedzenia Komisji.
 8. Przewodniczący przedstawia na posiedzeniu Komisji informację o stanowisku Rady podjętym w odniesieniu do opinii przygotowanej przez Komisję.
 9. Zadania Przewodniczącego w razie jego nieobecności wykonuje Zastępca.
 10. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Komisji, czynności zastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego wykonuje członek Komisji wyznaczony pisemnie przez Przewodniczącego.
 11. Do zadań Sekretarza Komisji należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji.

 

 

§ 4

 
 1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy przy uwzględnieniu stanowiska komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa działającej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwanym dalej Regionalnym Zarządem.
 2. W posiedzeniach Komisji uczestniczą członkowie Komisji.
 3. W posiedzeniach Komisji uczestniczy Dyrektor Regionalnego Zarządu oraz z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone do wzięcia udziału w posiedzeniu otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia wraz z przewidzianym porządkiem obrad i innymi materiałami - co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

 

 

§ 5

 
 1. Opinie Komisji podejmowane są przez Komisję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. W głosowaniu nie biorą udziału osoby wymienione w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które zamieszczone są w protokole posiedzenia.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku dziennym posiedzenia Przewodniczący Komisji ogłasza zamknięcie posiedzenia Komisji.
 5. Księgę podejmowanych przez Komisję opinii prowadzi Regionalny Zarząd i umieszcza ich treść na stronie internetowej Regionalnego Zarządu.

 

 

§ 6

 
 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane ze środków Regionalnego Zarządu.
 2. Członkom Komisji zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów oraz diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

 

 

§ 7

 
 1. Z posiedzenia Komisji spisuje się protokół, który po przyjęciu przez Komisję, podpisuje Sekretarz. Protokoły przechowywane są w księdze protokołów.
 2. Opinie i inne dokumenty Komisji podpisane przez Przewodniczącego Komisji stanowią wraz z listą obecności na posiedzeniu i jego porządkiem dziennym załączniki do protokołu z posiedzenia Komisji.
 3. Księgę opinii i protokołów przechowuje Regionalny Zarząd.
 4. Obsługę biurową Komisji zapewnia Regionalny Zarząd.