banerpopr

VIII posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

 

Dnia 14 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Ze względu na dokonane zmiany imienne i instytucjonalne składu Komisji, w pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację nt. zadań i organizacji prac przedmiotowej Komisji. Ponadto została podjęta Uchwała nr 1/KA/2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wyboru Prezydium Komisji.

W drugiej części spotkania został przedstawiony projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przyjęto Opinię nr 1/KA/2016 w sprawie zaopiniowania ww. rozporządzenia.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z dnia 14 kwietnia 2016 r. (pdf)

 


 

VII posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.
 

 

Dnia 16 kwietnia 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia zostały przedstawione prezentacje "Informacje nt. modernizacji Kanały Ślesińskiego" oraz "Polder Golina - informacje podstawowe". Podsumowaniem prelekcji była dyskusja podczas, której członkowie Rady i Komisji zgłaszali swoje uwagi i opinie.

Po przerwie przedstawiono projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych w zlewni rzeki Środkowej Warty i Dolnej Prosny, Strugi Bawół, Wełny i Gąsawski oraz w zlewni Kanału Smyrnia, do którego członkowie Rady oraz Komisji róweniż zgłosili swoje uwagi oraz opinie.

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przedstawia protokół z dnia 16 kwietnia 2012 r. (pdf).


 

VI posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Dnia 23 lutego 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia w celach organizacyjnych przyjęto Uchwałę nr 7/III/2012 Rady w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. Następnie zaprezentowano referat nt. przeprowadzonych działań w zakresie konsultacji społecznych projektów "Harmonogramu i programu prac" oraz "Przeglądu istotnych problemów".

W trakcie dalszej części posiedzenia zaprezentowano opinie w spawie zaopiniowania projektów dokumentów związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, przyjęte przez Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty w dniu 13 lutego 2012 r., czyli Opinię nr 1/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych" oraz Opinię nr 2/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Następnie rozpoczęto dyskusje nad dwiema uchwałami, które zostały przyjęte poprzez głosowanie:

-        Uchwała nr 8/III/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych",

-       Uchwała nr 8/III/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Po przerwie zostały przedstawione prezentacje na temat "Wykazów wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Warty" oraz "Wykaz obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Warty". Po zakończonej prezentacji rozpoczęto dyskusje na temat ww. wykazów w rezultacie, której przyjęto Uchwałę nr 10/III/2012 w sprawie zaopiniowania Wykazu wód wrażliwych... oraz Wykazu obszarów narażonych...

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przedstawia protokół z dnia 23 lutego 2012 r. (pdf)


 

V posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Dnia 13 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania przedstawiono informację na temat aktualnych i przyszłych działań związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej na tle dyskusji prowadzonej pomiędzy Komisją Europejską a Polską oraz zaprezentowano informację na temat założeń do tworzenia projektu programu działań dla OSN oraz omówienie jego schematu.

Po przerwie odbyła się dyskusja dotycząca projektu programu działań dla OSN.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z V posiedzenia - protokół z dnia 13 maja 2011 r. (pdf)

IV posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Dnia 21 września 2010 roku odbyło się IV posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. W pierwszej części spotkania przedstawiono informację dotyczącą dyskusji prowadzonej pomiędzy Komisją Europejską, a Polską na temat powiększania OSN oraz na temat działań podejmowanych w tym zakresie przez KZGW.

W kolejnej części spotkania wygłoszono prezentację na temat dokumentów Komisji Europejskiej w sprawie zależności pomiędzy Wspólną Polityką Rolną i Ramową Dyrektywą Wodną a następnie przedstawiono informację o planowanych działaniach powołanej przy KZGW Grupy roboczej ds. rolno-środowiskowych. Podczas posiedzenia przyjęto również Opinię nr 1/KA/2010 w sprawie działań przeprowadzonych przez Polskę w 2010 r. w związku z oczekiwanym przez Komisję Europejską powiększeniem obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z IV posiedzenia

protokół z dnia 21 września 2010 r.

 
III posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego

 

Dnia 19 października 2009 roku odbyło się III posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. W pierwszej części spotkania wręczono akty powołania oraz powitano nowych członków Komisji - P. M. Haczkowską, p. B. Mońka, p. K. Ratajczak. Następnie zaprezentowano informacje na temat aktualnych działań związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej, w wyniku czego wywiązała się dyskusja.

 

W kolejnej części spotkania przedstawiono informacje na temat realizacji ustaleń z poprzednich posiedzeń Komisji oraz poruszono tematykę wdrażania dyrektywy azotanowej.

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z III posiedzenia
protokół z dnia 19 października 2009 r.


Opis posiedzeń i protokoły Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 II posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego

 

 

Dnia 18 sierpnia 2009 r. odbyło się II posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkam i Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

Wynikiem spotkania była przyjęta w drodze głosowania, po przeprowadzonej dyskusji, Opinia nr 1/KA/2009 Komisji w sprawie zaopiniowania dokumentu Komisji Europejskiej zawierającego ocenę nowych polskich programów działań oraz dalszą analizę wyznaczania obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, stanowiącego załącznik pisma Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Dyrekcji B ds. Ochrony Środowiska nr BI/AR/cvi/D(09)Ares 155620 z dnia 3 lipca 2009 r., przekazanego pismem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych nr DPZWpgw-987/09/AR, z dnia 15 lipca 2009 r.

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z I posiedzenia
protokół z dnia 18 sierpnia 2009 r.


I posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego

 

Dnia 25 czerwca 2009 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

Podczas posiedzenia wybrano Prezydium Komisji oraz rozpoczęto dyskusję dotyczącą procesu wdrażania tzw. Dyrektywy Azotanowej.

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z I posiedzenia
protokół z dnia 25 czerwca 2009 r.