banerpopr

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa

Celem wypełnienia zobowiązań organizacyjnych związanych z prowadzonym procesem udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami, w 2006 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracował "Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Warty na rok 2006 (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009)". W dokumencie tym wskazano narzędzia służące efektywnemu przeprowadzeniu przedmiotowego procesu. Należą do nich przede wszystkim Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty wraz z powołaną przy niej Stałą Komisją ds. Udziału Społeczeństwa.

 

Zadaniem Komisji jest opracowywanie stanowiska w sprawach zleconych przez Radę w celu wypełnienia założeń organizacyjnych procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Dyrektywy. Prace jej w szczególności będą koncentrowały się na:
- uczestniczeniu w identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w Regionie Wodnym Warty,
- uczestniczeniu w procesie opracowywania planu gospodarowania wodami,
- opiniowaniu dokumentacji, poddawanych obligatoryjnie pod konsultacje społeczne, w tym:

 
  • harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji,
  • przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza,
  • projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

- formułowaniu uwag w odniesieniu do procesu organizacji konsultacji społecznych.

 

 

Podstawy prawne działania Komisji:


 

 

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.):
Art. 98 ust. 3 - Krajowa Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje albo zespoły; do pracy w komisjach albo zespołach mogę być zapraszane osoby spoza składu Krajowej Rady.
Art. 100 ust. 6- Do organizacji Rad Regionu stosuje się odpowiednio przepisy art. 98.
2. Regulamin Organizacyjny RGW RWW:
§ 2 ust. 4 - Rada Regionu Wodnego dla realizacji swych zadań może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły, które opracowywać będą opinie w zleconych im sprawach. Do pracy w komisjach albo zespołach mogą być zapraszane osoby spoza składu Rady Regionu Warty.
3. Uchwała Nr 4/2006 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz w sprawie zatwierdzenia składu imiennego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.
§1 - W celu wypełnienia założeń organizacyjnych procesu udziału społeczeństwa we wdrożeniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Warty tworzy się Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa działającą przy Radzie Regionu Wodnego Warty.
4. Uchwała nr 5/II/2007 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przedłużenia mandatu funkcjonowania Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa powołanej przy Radzie Gospodaki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

5. Uchwała nr 5/IV/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie akceptacji regulaminu organizacyjnego oraz zmiany składu imiennego i instytucjonalnego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa powołanej przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 


 Aktualizacja składu osobowego i instytucjonalnego Stalej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

W związku z kończącą się kadencją członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, w tym również reprezentantów Rady w składzie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz biorąc pod uwagę długi okres funkcjonowania Komisji (2006-2015), przystąpiono do prac mających na celu aktualizację dotychczasowego jej składu.

 

W przypadku zainteresowania udziałem w pracach Komisji prosimy o przesłanie danych kandydata na dostępnym poniżej formularzu zgłoszeniowym w terminie do 30 września br. na adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pion Zarządzania Zasobami Wodnym

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

 

 

docFormularz zgłoszeniowy do udziału w pracach Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty