banerpopr


Zgodnie z Uchwałą nr 4/III/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. Rady w sprawie zasad działania Zespołu ds. gospodarki odpadami Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, na mocy której dostosowano zakres i tryb prac Zespołu do zapisów zawartych w nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), rozszerzających kompetencje dyrektora RZGW o opiniowanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, zwanych dalej Planami.

Z dniem wejścia w życie Uchwały nr 4/III/2012 Plany podlegają wstępnemu zaopiniowaniu przez RZGW w Poznaniu. Następnie przedmiotowa opinia przesyłana jest niezwłocznie do członków Zespołu działającego przy RGW RWW z jednoczesnym powiadomieniem o możliwości zapoznania się z Planem na wskazanej w opinii stronie internetowej wnioskodawcy lub stronie internetowej RZGW w Poznaniu. Członkowie Zespołu w terminie 14 dni od dnia w/w powiadomienia mają możliwość zapoznania się z Planem oraz uzgodnienia i przedstawienia Dyrektorowi RZGW w Poznaniu uwag.

 

Uzgodnienia projektów PGO