banerpopr

XII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

W dniu 16 listopada 2015 r. odbyło się XII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, podczas którego podsumowano pracę przedmiotowego organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora RZGW
w Poznaniu, w latach od 2011 r. do 2015 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Podczas posiedzenia zaprezentowano projekty: warunków korzystania z wód wybranych zlewni, Planu utrzymania wód regionu wodnego Warty oraz Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Następnie podziękowano członkom Rady za czteroletnią współpracę w zakresie nowatorskich prac planistycznych.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przedstawia protokół z dnia 16.11.2015 r. (pdf)

 

 

XI posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 16 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady przyjęli Uchwałę nr 4/III/2015 Rady w sprawie zmiany składu imiennego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

W trakcie dalszej części posiedzenia przedstawiono informację nt. opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nich zmian. Następnie członkowie Rady przyjęli Uchwałę nr 5/III/2015 Rady w sprawie zaopiniowania projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

Po przerwie przedstawiono informację nt. prowadzonych w regionie wodnym Wary konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem projektu aPGW oraz projektu PZRP. Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przedstawia protokół z dnia 16 czerwca 2015 r. (pdf).


 

X posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 29 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wręczył akty powołania pani Barbarze Olech, która będzie reprezentować Kopalnie Węgla Brunatnego Bełchatów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A oraz panu Krzysztofowi Ciskowi reprezentującemu Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim.

Następnie członkowie Rady przyjęli Uchwałę nr 2/III/2015 Rady w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W trakcie dalszej części posiedzenia przedstawiono projekty rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko – pomorskiego oraz wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć oraz przyjęto Uchwałę nr nr 3/III/2015 Rady w sprawie zaopiniowania ww. projektów rozporządzeń.

Po przerwie przedstawiono projekt Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty. Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przedstawia protokół z dnia 29 kwietnia 2015 r. (pdf).

 

 

IX posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 18 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia przyjęto Uchwałę nr 1/III/2015 Rady w sprawie zmiany składu imiennego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

W trakcie dalszej części posiedzenia przedstawiono projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz projekt aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju.

Po przerwie przedstawiono prezentację nt. wykazów wód oraz obszarów, o których mowa w art. 113 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne sporządzanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu. Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przedstawia protokół z dnia 18 marca 2015 r. (pdf).

 

 

VIII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 8 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia w celach organizacyjnych przyjęto Uchwałę nr 1/III/2014 Rady w sprawie zmiany składu imiennego i instytucjonalnego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz Uchwałę nr 2/III/2014 w sprawie zmiany składu imiennego Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. Następnie przyjęto Uchwałę nr 3/III/2014 Rady w sprawie wyboru reprezentanta Rady do udziału w posiedzeniach Grupy Planistycznej Regionu Wodnego Warty.

W trakcie dalszej części posiedzenia pracownik RZGW w Poznaniu wygłosił prezentację dotyczącą podsumowania konsultacji społecznych projektów warunków korzystania z wód wybranych zlewni w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenia do konsultacji społecznych projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Po przerwie przedstawiono prezentację dotyczącą Planu zarządzania ryzykiem powodziowym. Ostatnią przedstawioną prelekcją była prezentacja pn. Przedstawienie wybranych inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym Warty.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przedstawia protokół z dnia 8 grudnia 2014 r. (pdf).

 

 

 

VII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 12 czerwca 2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.
W pierwszej części posiedzenia przedstawiono informacje nt. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym - partycypacji społecznej w ich tworzeniu. Ponadto zaprezentowano informacje dotyczące prowadzonych w roku 2014 prac związanych ze sporządzaniem warunków korzystania z wód wybranych zlewni tj. Kanału Grójeckiego, Kanału Ślesińskiego i Strugi Biskupiej, Meszny, Mogilnicy, Neru do Zalewki, Noteci od źródeł do oddzielenia się Kanału Noteckiego w Antonowie oraz Obry od Kanału Dźwińskiego do Paklicy.
Po przerwie przedstawiono prezentację pt. „Przedstawienie projektu warunków korzystania z wód wybranych zlewni w regionie wodnym Warty", w której przedstawiono zapisy dotyczące projektów rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód ww. zlewni.
Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 12 czerwca 2014 r. (pdf)

 

 

VI posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 12 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia Rady przedstawiono ostateczny projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty z dnia 3 grudnia 2013 r.  przygotowanego w oparciu o analizę uwag i opinii wnoszonych podczas konsultacji społecznych. Po prelekcji i przeprowadzonej dyskusji przyjęto Uchwałę nr 3/III/2013 Rady w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, która pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy dokument.

Następnie Dyrektor RZGW w Poznaniu wręczył akt powołania nowemu członkowi Rady panu Mateuszowi Miłkowskiemu, który reprezentować będzie Zarząd wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Kolejna prezentacja dotyczyła wpływu oddziaływania gospodarczego wykorzystania zasobów wód podziemnych w obszarze regionu wodnego Warty na ich stan ilościowy (aktualizacja charakterystyki wahań zwierciadeł wód i ich zmian wywołanych eksploatacją wód podziemnych i odwodnieniami kopalnianymi wg stanu na rok 2010 (2012). Uchwałą nr 4/III/2013 Rady pozytywnie zaopiniowano przedstawione opracowanie.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przedstawia protokół z dnia 12 grudnia 2013 r. (pdf).


 

V posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Dnia 17 października 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia Rada przyjęła Uchwałę nr 1/III/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie p. Grzegorza Szewczyka ze stanowiska z-cy dyrektora RZGW w Poznaniu ds. Zarządu Zlewni Górnej Warty. Następnie przedstawiono informacje nt. wykonanych działań w ramach procedury udziału społeczeństwa przy ustalaniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Kolejna prezentacja dotyczyła projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty z dnia 3 czerwca 2013 r. Podsumowaniem prelekcji była dyskusja podczas, której członkowie Rady podjęli decyzję o odroczeniu głosowania nad przyjęciem Uchwały Rady w sprawie zaopiniowania projektu przedmiotowego dokumentu.

W następnej części posiedzenia przedstawiono prezentację dotyczącą Przedstawienia analizy zwrotu kosztów za usługi wodne w regionie wodnym Warty oraz przeprowadzono głosowanie i przyjęto Uchwałę nr 2/III/2013 Rady w sprawie zaopiniowania analizy zwrotu kosztów za usługi wodne w regionie wodnym Warty opiniując pozytywnie przedmiotowy dokument. Ostatnią przedstawioną prelekcją była prezentacja pn. Przygotowywanie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 17 października 2013 r. (pdf).

 

IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 29 października 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiono informacje nt. przeprowadzonych działań w zakresie konsultacji społecznych projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty oraz zaprezentowano projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Podsumowaniem prelekcji była dyskusja podczas, której członkowie Rady podjęli decyzję o odroczeniu głosowania nad przyjęciem Uchwały Rady w sprawie zaopiniowania projektu przedmiotowego dokumentu.

W następnej części posiedzenia przedstawiono prezentację dotyczącą Identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym Warty oraz przeprowadzono głosowanie i przyjęto Uchwałę nr 12/III/2012 w sprawie zaopiniowania dokumentu.

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 29 października 2012 r. (pdf).

 

III posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 16 kwietnia 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia zostały przedstawione prezentacje "Informacje nt. modernizacji Kanały Ślesińskiego" oraz "Polder Golina - informacje podstawowe". Podsumowaniem prelekcji była dyskusja podczas, której członkowie Rady i Komisji zgłaszali swoje uwagi i opinie.

Po przerwie przedstawiono projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych w zlewni rzeki Środkowej Warty i Dolnej Prosny, Strugi Bawół, Wełny i Gąsawski oraz w zlewni Kanału Smyrnia, do którego członkowie Rady oraz Komisji róweniż zgłosili swoje uwagi oraz opinie.

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przedstawia protokół z dnia 16 kwietnia 2012 r. (pdf).

 

II posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Dnia 23 lutego 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia w celach organizacyjnych przyjęto Uchwałę nr 7/III/2012 Rady w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. Następnie zaprezentowano referat nt. przeprowadzonych działań w zakresie konsultacji społecznych projektów "Harmonogramu i programu prac" oraz "Przeglądu istotnych problemów".

W trakcie dalszej części posiedzenia zaprezentowano opinie w spawie zaopiniowania projektów dokumentów związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, przyjęte przez Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty w dniu 13 lutego 2012 r., czyli Opinię nr 1/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych" oraz Opinię nr 2/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Następnie rozpoczęto dyskusje nad dwiema uchwałami, które zostały przyjęte poprzez głosowanie:

-        Uchwała nr 8/III/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych",

-       Uchwała nr 8/III/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Po przerwie zostały przedstawione prezentacje na temat "Wykazów wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Warty" oraz "Wykaz obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Warty". Po zakończonej prezentacji rozpoczęto dyskusje na temat ww. wykazów w rezultacie, której przyjęto Uchwałę nr 10/III/2012 w sprawie zaopiniowania Wykazu wód wrażliwych... oraz Wykazu obszarów narażonych...

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przedstawia protokół z dnia 23 lutego 2012 r. (pdf).

 

I posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Dnia 11 stycznia 2012 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty kadencji 2011-2015 przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny. Zastępca prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wręczyli akty powołania członkom Rady. Dokonano wyboru Prezydium Rady, przyjęty został regulamin organizacyjny Rady, powołano Zespół ds. Gospodarki Odpadami oraz zaktualizowano skład imienny oraz instytucjonalny Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, powołanej przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego.
Szczegółowy przebieg inauguracyjnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty kadencji 2011-2015 przedstawia protokół z dnia 11 stycznia 2012 r. (plik PDF)