banerpopr

Koszt: 4 477 942,01 zł

 

Zadanie było realizowane w latach 2013 – 2014. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wydatku pompowni Proboszczowice, przy zbiorniku Jeziorsko, na rzece Warcie i zabezpieczenie poprawy warunków eksploatacji.
Rozbudowa swym zakresem obejmowała następujący elementy:
- przebudowę części technologicznej pompowni z wymianą dwóch istniejących pomp oraz instalację trzeciej, w dotychczasowym ciągu grawitacyjnego przepływu wraz z automatyką sterowania i monitorowaniem (także zdalnym) pracy pompowni;
- budynek pompowni w części nadziemnej, z pełna modernizacją obiektu kubaturowego (m.in. pokrycie dachowe, wymiana stolarki, prace elewacyjne);
- część podziemną pompowni z wlotem ze zbiornika wyrównawczego oraz wylotem do kanału odpływowego;
- zabezpieczenie zapory bocznej zbiornika Jeziorsko ścianką szczelną, w rejonie wylotu pompowni;
- przebudowę zbiornika wyrównawczego poprzez zmniejszenie jego szerokości, dla ułatwienia prac związanych z usuwaniem gromadzącego się namułu;
- odbudowę dolnego odcinka rowu opaskowego zapory cofkowej;
- przebudowę nawierzchni placu manewrowego pompowni z wymianą płyt drogowych na kostkę brukową;
- utwardzenie odcinka drogi dojazdowej do pompowni z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- roboty uzupełniające takie jak wymiana ogrodzenia terenu obiektu, wymiana oświetlenia zewnętrznego, modernizacja układu odprowadzenia wód deszczowych czy przebudowa odcinka przyłącza wodociągowego.
Przeprowadzone prace pozwalają ograniczyć możliwe zagrożenie powodziowe w zlewni cieków Mazur i Strugi z Augustynowa. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przed wszystkim dla obszaru Gminy Warta.