banerpopr

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów oraz między śluzami Koszewo i Gawrony. Nie ma możliwości śluzowania na tych obiektach od 12 sierpnia do odwołania. 

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Dyrektor RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamia się o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 15 września 2017 r. konsultacji społecznych dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Blisko 200 uczestników, trzy konferencje, owocne dyskusje nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowywanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konsultacje społeczne trwają do 8 września.

6 czerwca odbyło się XXI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. 13 czerwca odbyło się V posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

31 maja w Instytucje Włókien Naturalnych i Roślin Zielonych w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Wielkopolsce” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda oraz Kierownik Wydziału Planowania w Gospodarowaniu Wodami Krystian Piechowiak.

W związku z prowadzonymi w okresie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych konferencjach informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się w dniach od 20.06 do 22.06.2017 r. w Pile, Poznaniu i Kaliszu.

27 kwietnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odwiedzili studenci I i II roku SUM na kierunku Geologia z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.