banerpopr

Dyrektor RZGW w Poznaniu w myśl art. 113 ust. 3 i 4 Prawa wodnego jest zobowiązany do opracowywania w zakresie dotyczącym regionu wodnego Warty elementów pozwalających na sporządzenie zarówno programu wodno-środowiskowego kraju, jak planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza. Na potrzeby opracowania planu dyrektor RZGW sporządza następujące wykazy:
  • wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
  • wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych,
  • wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych,
  • obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków.
W pierwszym cyklu planistycznym nie wyznaczono w Polsce wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym z uwagi na brak ekonomicznego znaczenia gatunków występujących w wodach poza urządzeniami specjalnie do tego wyznaczonymi.