banerpopr

 

Informacja o zakończeniu procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Informujemy, że w dniu 2 października 2015 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa dotycząca zawiadomienia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za wniesione w terminie od 08.09.2015 r. do 02.10.2015 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań informacyjnych do dnia 02.10.2015 r. wpłynęło 7 uwag i wniosków dotyczących projektu rozporządzenia oraz 1 uwaga dotyczące projektu prognozy oddziaływania na środowisko. Po terminie zakończenia konsultacji społecznych wpłynęły 2 uwagi dotyczące projektu rozporządzenia. W chwili obecnej prowadzona jest analiza zgromadzonych uwag i wniosków w odniesieniu do projektu rozporządzenia, które w formie tabelarycznej zamieszczono poniżej.

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. projektu warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko (doc)

 

Dodatkowo poniżej zamieszczono zestawienie wraz z analizą uwag i wniosków dotyczących projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko.

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko (doc)

 

 


 

Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (konsultacje społeczne od 08.09.2015 r. do 02.10.2015 r.)

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głównym zadaniem warunków jest szczegółowe rozpoznanie charakterystyki presji,
w zlewniach wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych i określenie działań umożliwiających ograniczenie tych presji lub ich skutków. Zakres warunków korzystania z wód zlewni określony został w art. 115, w zw. z art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z tymi przepisami warunki korzystania z wód zlewni obejmować mogą:

 1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
 2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych,
  w szczególności w zakresie:
  1. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  3. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
  4. wykonywania nowych urządzeń wodnych

 

Przebieg granicy hydrograficznej zlewni Zbiornika Jeziorsko przedstawia mapa zamieszczona poniżej:

 mapa zlewni Zbiornika Jeziorsko (W0503)

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 08.09.2015 r. do dnia 02.10.2015 r.pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustnie do protokołu w godzinach od 8.00 do 15.00 sporządzonego
w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy:

 • Dyrekcji RZGW w Poznaniu – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
 • Pionie Zarządzania Zasobami Wodnymi – ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
 • Zarządzie Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57,
  62-730 Dobra.

 

Projekt dokumentu poddawanego procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

 

projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystaniaz wód zlewni Zbiornika Jeziorsko (pdf)

 

prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)

 

 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr WOOŚ-II.410.203.2015.MG2.2 z dnia 18.08.2015 r.

 

Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nr PWIS.NSOZNS.9022.1.147.2015.AM z dnia 21.08.2015 r.

 

Formularz składania uwag i wniosków w wersji elektronicznej został zamieszczony poniżej:

 

formularz składania uwag i wniosków (doc)

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 02.10.2015 r. nie będą rozpatrywane

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nr ZK.4120.3.2015.1335.1.MR z dnia 20.08.2015 r. (pdf)

 

 


 

Zapraszamy na regionalne seminarium wodne (21.09.2015 r.)

 

Zapraszamy do udziału w regionalnym seminarium wodnym nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko w ramach prowadzonego procesu udziału społeczeństwa, podczas której zaprezentowany zostanie projekt warunków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Seminarium odbędzie się w dniu 21.09.2015 r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, w sali posiedzeń, w godzinach od 10:30 do 14:15.

Szczegółowy harmonogram spotkania zamieszczono poniżej:

harmonogram seminarium nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko w dniu 21.09.2015 rdoc. w Warcie (doc).

 

Udział w seminarium możliwy jest po wcześniejszym zarejestrowaniu uczestnika za pomocą niżej zamieszczonego formularza, który po wypełnieniu należy przesłać na adres: Ecoplan, ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 71 338 11 17.

formularz zgłoszeniowy do udziału w regionalnym seminarium wodnym nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko (doc).

Więcej informacji nt. regionalnych seminariów wodnych można uzyskać od przedstawicieli firmy Ecoplan pod nr tel. 71 338 11 17, realizującej na zlecenie RZGW w Poznaniu procedurę udziału społeczeństwa względem projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 


 

 

Informacje o otrzymanych uzgodnieniach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor RZGW w Poznaniu, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) opracowuje warunki korzystania z wód zlewni położonych w regionie wodnym Warty, dla których w wyniku ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. poz. 145), konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód. Warunki są ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i publikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, Dziennikach Urzędowych Województw.

 

Biorąc pod uwagę zakres terytorialny obowiązywania warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503, której 92% powierzchni znajduje się na terenie województwa łódzkiego (pozostała część w województwie wielkopolskim), organami właściwymi w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

 

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Dyrektor RZGW w Poznaniu zwrócił się do ww. organów z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko.

 

Przedmiotowe uzgodnienia w wersji elektronicznej zamieszczono poniżej:

 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26.05.2015 r. (pdf)

 

Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 26.05.2015 r. (pdf)

 

Przygotowane ostatecznie projekty rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko zostaną poddane procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, planowanej na przełomie września/października bieżącego roku.

 


 

Zakończenie procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503.

 

Informujemy, że w dniu 11 marca 2015 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa dotycząca zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503, która miała za zadanie ocenę i ewentualną weryfikację założeń, będących podstawą formułowania ww. warunków.

 

Jednocześnie dziękujemy Państwu za wniesione w terminie od 17.02.2015 r. do 11.03.2015 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań w ww. terminie wpłynęło 8 uwag i wniosków. Poniżej zamieszczono zestawienie oraz analizę zgłoszonych uwag i wniosków:

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko

Ponadto informujemy, że projekt warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko, zawierający propozycje szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód, zostanie poddany procedurze udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej na drugą połowę 2015 r.


 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu Warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni określają:

 1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
 2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  1. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  3. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
  4. wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Przebieg granicy hydrograficznej zlewni Zbiornika Jeziorsko przedstawiono w załączniku graficznym Założeń do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje
o możliwości zapoznania się, w terminie od dnia 17.02.2015 r. do dnia 11.03.2015 r., z dokumentacją sprawyw sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu: Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dokumentacja sprawy dostępna jest również poniżej w wersji elektronicznej:

Założenia do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503.(pdf)

Załącznik nr 1 - mapa zlewni Zbiornika Jeziorsko (W0503).(jpg)

Materiały wyjściowe do sformułowania projektu Warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503. (pdf)

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 17.02.2015 r. do dnia 11.03.2015 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia Założeń do projektów Warunków lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony poniżej w wersji elektronicznej (doc):

Formularz składania uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 11.03.2015 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektu Warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko.