banerpopr

Informacja o zakończeniu procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Informujemy, że w dniu 2 października 2014 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa dotycząca zawiadomienia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0710 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za wniesione w terminie od 11.09.2014 r. do 02.10.2014 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań informacyjnych do dnia 02.10.2014 r. wpłynęło 6 uwag i wniosków dotyczących projektu rozporządzenia oraz 2 uwagi dotyczące projektu prognozy oddziaływania na środowisko. W chwili obecnej prowadzona jest analiza zgromadzonych uwag i wniosków, które w formie tabelarycznej zamieszczono poniżej:

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny (doc)

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. prognozy oddziaływania na środowisko projektu dla projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Meszny (doc)

 


 

Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (konsultacje społeczne od 11.09.2014 r. do 02.10.2014 r.)

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o sporządzaniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny obejmującą scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0710 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głównym zadaniem warunków jest szczegółowe rozpoznanie charakterystyki presji,
w zlewniach wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych i określenie działań umożliwiających ograniczenie tych presji lub ich skutków. Zakres warunków korzystania z wód zlewni określony został w art. 115, w zw. z art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z tymi przepisami warunki korzystania z wód zlewni obejmować mogą:

 1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
 2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  1. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  3. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
  4. wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Przebieg granicy hydrograficznej zlewni Meszny przedstawia mapa zamieszczona poniżej:

mapa zlewni Meszny (W0710).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 11.09.2014 r. do 02.10.2014 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustnie do protokołu w godzinach od 8.00 do 15.00 sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy:

 • Dyrekcji RZGW w Poznaniu – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
 • Pionie Zarządzania Zasobami Wodnymi – ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
 • Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

Projekt dokumentu poddawanego procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

 

Formularz składania uwag i wniosków w wersji elektronicznej został zamieszczony poniżej:

formularz składania uwag i wniosków (doc)

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 02.10.2014 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nr ZK-0241/106/740/14 z dnia 29.08.2014 r. (pdf)

 


Zapraszamy na regionalne seminarium wodne (18.09.2014 r.)

Zapraszamy do udziału w regionalnych seminariach wodnych nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny w ramach prowadzonego procesu udziału społeczeństwa, podczas, której zaprezentowany zostanie projekt warunków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Seminarium odbędzie się w dniu 18.09.2014 r., w Starostwie Powiatowym w Słupcy,
ul. Poznańska 20 w godzinach od 9:30 do 13:15,

Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczono poniżej:

harmonogram seminarium nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny w dniu 18.09.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy (doc).

Udział w seminarium możliwy jest po wcześniejszym zarejestrowaniu uczestnika za pomocą niżej zamieszczonego formularza, który po wypełnieniu należy przesłać na adres: Ecoplan, ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem nr 77 45 66 516.

formularz zgłoszeniowy do udziału w regionalnym seminarium wodnym nt. projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny (doc).

Więcej informacji nt. regionalnych seminariów wodnych można uzyskać od przedstawicieli firmy Ecoplan pod nr tel. 77 45 66 516, realizującej na zlecenie RZGW w Poznaniu procedurę udziału społeczeństwa względem projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Informacje o otrzymanych uzgodnieniach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor RZGW w Poznaniu, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) opracowuje warunki korzystania z wód zlewni położonych w regionie wodnym Warty, dla których w wyniku ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. poz. 145), konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód. Warunki są ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i publikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, Dziennikach Urzędowych Województw.

Biorąc pod uwagę zakres terytorialny obowiązywania warunków korzystania z wód zlewni Meszny obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0710, która w całości znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, organami właściwymi w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Dyrektor RZGW w Poznaniu zwrócił się do ww. organów z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny.

Przedmiotowe uzgodnienia w wersji elektronicznej zamieszczono poniżej:

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17.06.2014 r. (pdf)

Pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 03.06.2014 r. (pdf)

Przygotowane ostatecznie projekty rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Meszny zostaną poddane procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, planowanej na wrzesień bieżącego roku.


Zakończenie I etapu procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o przystąpieniu o sporządzaniu projektu Warunków korzystania z wód zlewni Meszny.

 

W dniu 14 marca 2014 r. zakończył się I etap procedury udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu Warunków korzystania z wód zlewni Meszny obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0710, który miał za zadanie ocenę i ewentualną weryfikację założeń, będących podstawą formułowania ww. warunków.


Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za wniesione w terminie od 19.02.2014 r. do 14.03.2014 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań w ww. terminie wpłynęło 5 uwag i wniosków. Po terminie zakończenia konsultacji wpłynęła 1 uwaga. W chwili obecnej prowadzona jest analiza zgromadzonych uwag i wniosków, które w formie tabelarycznej zamieszczono poniżej:


Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Meszny

Ponadto informujemy, że projekt Warunków korzystania z wód zlewni Meszny, zawierający propozycje szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód, zostanie poddany procedurze udziału społeczeństwa w drugim etapie planowanym na drugą połowę 2014 roku, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu Warunków korzystania z wód Meszny obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0710.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się, w terminie od dnia 19.02.2014 r. do dnia 14.03.2014 r., z dokumentacją sprawy w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu: Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu ? ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dokumentacja sprawy dostępna jest również poniżej w wersji elektronicznej:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 19.02.2014 r. do dnia 14.03.2014 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia Założeń do projektów Warunków lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony poniżej w wersji elektronicznej (doc):

Formularz składania uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 14.03.2014 r. nie będą rozpatrywane.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektu Warunków korzystania z wód zlewni Meszny.