FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr


Procedura decyzji zwalniających
 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej może w drodze decyzji, na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. a, b, c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) z mocy art. 88 l. ust. 2 i art. 40 ust. 3 zwolnić od zakazów określonych w:
 

1. Art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, tj. lokalizowania, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
2. Art. 88 l. ust. 1 ustawy Prawo wodne, dotyczących wykonywania, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:

  • wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych,
  • sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,
  • zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową i rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

 

 


Wniosek o decyzję zwalniającą

 

docWzór wniosku

 

Decyzję wydaje się na wniosek inwestora lub osoby fizycznej posiadającej pełnomocnictwo inwestora. We wniosku należy dokładnie sprecyzować co będzie wykonywane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz dołączyć niezbędną dokumentację tj.:


1. Wskazanie statusu prawnego inwestora wraz z dokumentem go potwierdzającym (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).
2. Dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego lub innej dokumentacji technicznej zawierającej:

  •  charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót,
  •  mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót,
  •  rysunki i profile niezbędne do oceny wpływu przedsięwzięcia na ochronę przeciwpowodziową,
  • w razie potrzeby, obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne.

3. Wypis i wyrys z aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Uzgodnienie z właściwym administratorem cieku w przypadku, jeśli administratorem nie jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
5. W przypadku pełnomocników: pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz inwestora (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) dla osoby fizycznej (art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2013 r., poz. 267), która podpisuje wniosek o decyzję zwalniającą.
6. Jeżeli wnioskodawca stara się o zwolnienie od zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, należy określić warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, w przypadku wystąpienia powodzi.
7. Jeżeli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, Dz. U. z 2013 r., poz. 817), należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

  • 10 zł od decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
  • w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje pełnomocnik, 17 zł od pełnomocnictwa,

na rzecz Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr rachunku: PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

9. Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonywane jest na pisemny wniosek strony i podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o opłacie skarbowej i pkt 4 części II załącznika do ustawy).
10. Stwierdzenie prawomocności może nastąpić na pisemny wniosek strony i podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o opłacie skarbowej i pkt 21 części II załącznika do ustawy).
- Poświadczenie zgodności i stwierdzenie prawomocności następuje po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty;
- Opłaty skarbowej dokonuje się w sposób wskazany wyżej w pkt 8.

 

 Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządowe i państwowe jednostki budżetowe zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

 

Wnioski o decyzję zwalniającą Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i uzgodnienia adresować należy na poniższy adres:

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z/s w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań (tel. 61 8508 400, 401)


lub


Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie, Skęczniew 57, 62-730 Dobra (tel. 63 27 90 900)

 

lub


Zarząd Zlewni Noteci z/s w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz (tel. 52 37 68 450).