banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
specjalista w Dziale Technicznym w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie
Skęczniew 57
62-730 Dobra

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z nasadzeniami wikliny i zadrzewień, a także wycinkami wikliny i drzew, stosownie do potrzeb eksploatacyjnych na rzekach i kanałach oraz do wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i wymogów ochrony przeciwpowodziowej, wnioskowanie do Dyrektora o nakazanie usunięcia drzew lub krzewów, opiniowanie wniosków w tym zakresie w celu właściwej realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód powierzchniowych i urządzeń wodnych,
 • Udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych prowadzonych przez Zespół ds. Zamówień Publicznych RZGW, w zakresie ich kompetencji, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania realizowanego na potrzeby komórki w szczególności w zakresie robót związanych z udrożnieniem poprzez usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych,
 • Udział w przygotowywaniu dokumentów merytorycznych niezbędnych do wystawiania faktur za: pozyskanie wikliny, pozyskanie drewna ,
 • Opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących realizacji robót budowlano-montażowych w szczególności w zakresie robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z wydobywaniem materiałów z koryt rzecznych i zbiorników .

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy - komputer, brak windy, wąskie korytarze, brak podjazdu

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska, budownictwo wodne, do 1 roku doświadczenia w gospodarce wodnej

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność,
 • znajomość ustaw Prawo wodne, Prawo budowlane, O ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu biurowego Office,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat.B
 • obsługa programu komputerowego NORMA

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata .

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
16-02-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Technicznym w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie".
Z wybranymi kandydatkami/kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567724, 61 8567721.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.