banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw BHP

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie Regionalnego Zarządu oraz kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pracy oraz sprawdzanie warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp na terenie Regionalnego Zarządu,
 • Sporządzanie ocen i analiz ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 • Tworzenie regulaminów, procedur i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków i kontrola realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie rejestru i zbioru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 • Zlecanie i ewidencjonowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp ,nadzór nad terminowością szkoleń bhp,
 • Prowadzenie ewidencji profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, nadzór i terminowe wysyłanie pracowników na badania profilaktyczne,

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze, częste wyjazdy służbowe

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy-komputer, brak windy, wąskie korytarze, brak podjazdu


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe o specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • komunikatywność,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • zdolność podejmowania szybkich decyzji

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata,

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
12-02-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP" .
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567724, 61 8567721.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.