banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Specjalista do spraw gospodarowania nieruchomościami i majątku Skarbu Państwa w Wydziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul.Szewska 1
61-760 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji gruntów
 • wnioskowanie w sprawach gospodarowania nieruchomościami będącymi w zarządzie tj. dotyczących ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu, wykupu, przejmowania, przekazywania i zbywania nieruchomości oraz sposobu ich zagospodarowania, w celu realizacji zadań statutowych,
 • prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości będących w trwałym zarządzie lub władaniu Regionalnego Zarządu, w tym spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, ewidencją gruntów, przejmowaniem, wykupem lub wywłaszczaniem nieruchomości,
 • przygotowywanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego,
 • prowadzenie spraw wynikających z prowadzonych robót utrzymaniowych na rzekach, kanałach i zbiornikach, związanych z czasowym zajęciem gruntów i ustaleniem odszkodowań z tego tytułu, a także koniecznym wykupem gruntów,
 • prowadzenie spraw związanych z oszacowaniem strat i wypłatą odszkodowań z tytułu ujemnych skutków piętrzenia oraz z tytułu trwałego zajęcia gruntu przez administrowaną wodę płynącą,
 • opracowywanie sprawozdań okresowych ze stanu majątku Skarbu Państwa będącego w zarządzie Regionalnego Zarządu, w celu przedstawienia właściwym organom.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy - komputer, brak windy, wąskie korytarze, brak podjazdu


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa, administracji, geodezji, gospodarki przestrzennej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomości,
 • znajomość ustawy Prawo Wodne,
 • znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • znajomość ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu cywilnego,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office,
 • samodzielność

Wymagania dodatkowe:

 • minimum 1 rok doświadczenia w obszarze gospodarki nieruchomościami,
 • uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomościami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie i kwalifikacje
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
29-01-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
sekretariat, pok.109, w godzinach 7.00-16.00

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarowania nieruchomościami i majątku Skarbu Państwa". Z wybranym kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 85-67-724, 61 85-67-721.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.