banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w zespole ds. użytkowania i ochrony wód podziemnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań


Miejsce wykonywania pracy:
Poznań, ul. Grunwaldzka 21

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, prowadzonych przez organy administracji publicznej, w sprawach dotyczących wód podziemnych regionu wodnego.
 • sporządzanie opinii dyrektora RZGW z zakresu ochrony zasobów wodnych w projektach planów gospodarki odpadami.
 • wprowadzanie do bazy danych rejestru użytkowania wód danych z decyzji administracyjnych dotyczących wód podziemnych regionu wodnego, w celu uzupełniania zasobów katastru wodnego.
 • uczestniczenie w pracach przy rozpatrywaniu wniosków o ustanowienie, zmianę lub zniesienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz w przygotowywaniu projektów rozporządzeń ustanawiających, zmieniających lub znoszących strefy ochronne ujęć wód w regionie wodnym, w celu wydania na tej podstawie aktu prawa miejscowego dyrektora RZGW.
 • uczestniczenie w pracach związanych z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych podziemnych w regionie wodnym oraz opracowywaniem nakazów, zakazów lub ograniczeń, jakie mają na tych obszarach obowiązywać, w celu wydania na tej podstawie aktu prawa miejscowego dyrektora RZGW.
 • przygotowywanie stanowisk i opinii dyrektora RZGW, udzielających informacji dotyczących wód podziemnych regionu wodnego na prośbę osób prywatnych, instytucji lub firm.
 • opiniowanie w zakresie użytkowania i ochrony wód podziemnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w celu pozyskania lub wymiany informacji.

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wąskie korytarze; w budynku znajduje się winda.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie hydrogeologii

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo wodne,
 • znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób czytelny,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • szkolenia z zakresu Prawa wodnego, Prawa geologicznego i górniczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy Prawo wodne na poziomie umożliwiającym właściwą interpretację i stosowanie w praktyce jej zapisów,
 • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego na poziomie umożliwiającym właściwą interpretację i stosowanie w praktyce jej zapisów,
 • wiedza w zakresie zagadnień technicznych związanych z gospodarką wodną lub ochroną wód,
 • doświadczenie na stanowisku w administracji państwowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny opatrzony datą i podpisem,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone datą i podpisem,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone datą i podpisem ,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego opatrzone datą i podpisem,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Termin składania dokumentów:
23 października 2015 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor w Zespole ds. użytkowania i ochrony wód podziemnych".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.