banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw inwestycji i funduszy europejskich w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działań związanych z rozpoznaniem możliwości i warunków pozyskania środków finansowych z UE i innych instrumentów finansowych
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie z funduszy UE i innych instrumentów finansowych
 • prowadzenie działań związanych z realizacją projektów unijnych i krajowych
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych raportów i analiz z wykonania planu wydatków
 • sporządzanie raportów i sprawozdań z etapów realizacji dla właściwych instytucji

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w funduszach europejskich

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych i środków publicznych
 • umiejętność obsługi komputera
 • wiedza ogólna z zakresu gospodarki wodnej, budownictwa ogólnego, ochrony środowiska;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie właściwości Wydziału;
 • znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)

Wymagania dodatkowe:

 • Udział w projektach finansowanych ze środków UE związanych z gospodarką wodną, budownictwem ogólnym i ochroną środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obowiązkowość

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
26-08-2015

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista do spraw inwestycji i funduszy europejskich".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.