banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: informatyk w Zespole ds. Informatyki (1)

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad prawidłowym wykorzystaniem przez pracowników sprzętu komputerowego i oprogramowania

 • nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego działania oprogramowania funkcjonującego w instytucji

 • bieżące monitorowanie infrastruktury informatycznej urzędu w zakresie poprawności działania

 • dbanie o bezawaryjną pracę sprzętu komputerowego, odpowiedzialności za konserwację sprzętu, usuwaniu usterek w sprzęcie komputerowym i oprogramowania, organizowaniu napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

 • prowadzenie dokumentacji napraw, serwisowania konserwacji, przechowywanie i porządkowanie dokumentacji serwisowej obsługiwanego sprzętu itp. zakresie przewidzianym prawem oraz zarządzeniami wewnętrznymi instytucji

 • asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych

 • podstawowe szkolenia i pomoc dla użytkowników w razie występowania problemów

 • udział w administrowaniu siecią LAN urzędu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak windy, wąskie korytarze, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały pracy - komputer

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub inne wyższe techniczne o zbliżonym profilu

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • biegła znajomość budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego klasy PC
  • umiejętność konfiguracji urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery itp.)
  • znajomość środowiska serwerowego MS Windows 2012 R2
  • znajomość klienckich systemów operacyjnych Windows XP, 7, 8, 8.1
  • umiejętność konfiguracji i zarządzania usługami Active Directory
  • znajomość zagadnień związanych z budową i zarządzaniem sieciami LAN/WAN
  • zdolność do szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych
  • umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizowania własnej pracy
  • rzetelność i odpowiedzialność

 

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji

 • znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych

 • komunikatywność w kontaktach z pracownikami rożnych szczebli i wysoki poziom kultury osobistej

 • odporność na stres i umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

13-07-2015

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w Zespole ds. Informatyki RZGW w Poznaniu, nr 1".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.