banerpopr

Informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na zwiększeniu retencji powodziowej w Zbiorniku Jeziorsko poprzez obniżenie normalnego poziomu piętrzenia o 0,5 m, do rzędnej NPP = 120,00 m n.p.m.

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r. poz. 4767 zostało opublikowane rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Przedmiotowa zmiana dotyczy Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 4 do programu działań.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu objął swoim patronatem inicjatywę pana Dominika Dobrowolskiego, który już 8 lipca rozpoczął Recykling Rejs Kajakiem przez Polskę 2013r.

W dniu 18 czerwca 2013 r. zakończono procedurę uzgodnienia projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012. 3601). W ramach przedmiotowej procedury nie wniesiono uwag do zaproponowanych zmian.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm..) w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął procedurę uzgodnienia projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany do rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012. 3601).

 

W chwili obecnej trwają prace nad sporządzeniem "Wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych w regionie wodnym Warty".

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że działając zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (art. 92, pkt. 3), prowadzi prace związane z opracowaniem analizy ekonomicznej korzystania z wód w regionie wodnym Warty, która jest jednym z niezbędnych elementów sporządzania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.

 

W dniu 31 stycznia 2013 r. zakończył się I etap procedury udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektów Warunków korzystania z wód zlewni Mogilnicy obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W1002 oraz Warunków korzystania z wód zlewni Obry od Kanału Dźwińskiego do Paklicy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W1307 i W1309, który miał za zadanie ocenę i ewentualną weryfikację założeń, będących podstawą formułowania ww. warunków.

Spełniając postulaty użytkowników Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu sporządził wizualizację Jednolitych Części Wód (JCW) przynależnych do regionu wodnego Warty.

 

W dniu 6 listopada 2012 r. zakończył się II etap procedury udziału społeczeństwa projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - dokumentu zawierającego propozycje szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód.