banerpopr

Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 4 do 25 kwietnia 2014 r.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), zawiadamia się o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, które wejdzie w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu został partnerem merytorycznym projektu prowadzonego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, pod nazwą "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski". Wielka Pętla Wielkopolski liczy blisko 690 km i przebiega przez województwo wielkopolskie, lubuskie oraz kujawsko-pomorskie.

Z okazji Światowego Dnia Wody, 20 marca w Częstochowie odbył się konkurs WODA=ŻYCIE, nad którym Honorowy Patronat objął Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Grzegorz Szewczyk, Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Warty, w imieniu Dyrektora Dariusza Krzyżańskiego wręczył laureatom konkursu nagrody oraz dyplomy.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2014 r. zakończył się I etap procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektów Warunków korzystania z wód zlewni.

Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpoczął czynności, związane z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu objął Honorowy Patronat nad konkursem WODA=ŻYCIE, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego z okazji Światowego Dnia Wody.

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania projektu Warunków korzystania z wód zlewni - termin wnoszenia uwag od 19.02.2014 r. do 14.03.2014 r.

W dniu 25 października 2013 r. zakończył się III etap procedury udziału społeczeństwa projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (01.10.2013 r. do 25.10.2013 r).