banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął prace mające na celu poprawę estetyki obiektów hydrotechnicznych na Noteci. Odświeżone zostaną głównie konstrukcje śluz - odmalowane zostaną poręcze, pasy wzdłuż krawędzi śluz, wrota do poziomu wody, polery oraz drabinki.

9.09.2014 r. w Poznaniu odbyło się seminarium informacyjne, które Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizował w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej konsultacje społeczne projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 26 sierpnia 2014 roku zatwierdzone zostały MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminaria informacyjne, w ramach których przybliżona zostanie wszystkim zainteresowanym tematyka planowania w gospodarowaniu wodami, w tym proces udziału społeczeństwa przy opracowywaniu aktualizacji Planu,a także wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Celem budowania świadomości społecznej młodego pokolenia o roli udziału ogółu społeczeństwa w planowaniu w gospodarowaniu wodami, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza konkurs fotograficzny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym pn. „Region Warty okiem obiektywu".

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przystąpił do opracowania planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

W związku z rozpoczęciem zadania pn. "Regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz" mającego na celu poprawę parametrów szlaku żeglownego, uprzejmie informujemy, iż od dnia 12.08.2014 r. do odwołania, na odcinku drogi wodnej Noteć górna od km 115,60 (Łabiszyn) do km 99,95 (Barcin) występują utudnienia w ruchu żeglugowym.

Dnia 31.07.2014 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie, w trakcie którego uczestnicy omawiali temat tzw. Polderu Golina.

„Z biegiem rzeki" to cykliczne spotkania tematyczne, które odbywają się w wakacyjne weekendy w Bramie Poznania ICHOT. Spotkanie, które odbyło się 27 lipca 2014 r. poprowadził pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wiktor Preuss z Zespołu ds. Komunikacji i Konsultacji Społecznych przedstawił prezentację o „Gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Warty".