banerpopr

24 marca br. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się sesja naukowo-techniczna zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Wody. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji związanych z gospodarką wodną oraz studenci Uniwersytetu Przyrodniczego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda oraz p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Michał Wierzbicki.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w dniu 11.03.2015 r. zakończyły się trwające od 17.02. br. konsultacje społeczne dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektów rozporządzeń Dyrektora RZGW w sprawie warunków korzystania z wód zlewni.

Dnia 18 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się IV Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody. Prelegenci przedstawili swoje referaty dotyczące m.in. zarządzania zasobami wodnymi, zanieczyszczenia wód, hydrologii i hydrogeologii. O zarządzaniu zasobami wodnymi w regionie wodnym Warty mówił Michał Wierzbicki - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych.

Ponad 120 uczestników wzięło udział w konferencji regionalnej, która zorganizowana została 9 marca przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w związku z konsultacjami społecznymi aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na regionalną konferencję dotyczącą projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) oraz projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty (PZRP), organizowaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w ramach trwających do 22 czerwca 2015 r. konsultacji społecznych ww. dokumentów.

W okresie od 25.11.2014 r. do 22.06.2015 r. prowadzone są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty te zawierają podsumowanie działań opisanych w projekcie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, którego pełna treść stanowi integralny załącznik nr 35 projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry poddawanego konsultacjom społecznym w ww. terminie.

RZGW w Poznaniu współorganizuje konferencję „Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich", którą honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Poznania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145 ze zm.) oraz art. 39 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektów warunków korzystania z wód zlewni.

W ramach odbywających się 6-miesięcznych konsultacji społecznych dotyczących planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacji planów gospodarowania wodami, w regionie wodnym Warty zorganizowane zostały trzy spotkania – w Kaliszu, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim.