banerpopr

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy Prawo wodne, z dniem 14 grudnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powołał członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty na okres 2015 – 2019, będącej organem opiniodawczo – doradczym Dyrektora RZGW w Poznaniu.

Zakończyła się modernizacja wałów przeciwpowodziowych usytuowanych wzdłuż ul. Drogowców w Częstochowie, realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu we współpracy z Gminą Miastem Częstochowa.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że zgodnie z Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, dzień 24 grudnia ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników RZGW w Poznaniu z tytułu święta przypadającego na sobotę 26 grudnia 2015 r.

W związku z decyzją Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Pana Mariusza Gajdy informujemy, że przedłużono do 18.12.2015 r. termin konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (aKPOŚK) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z okazji Jubileuszu 65-lecia Okręgu PZW w Poznaniu, Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda otrzymała medal honorowy oraz podziękowania za dotychczasową współpracę. Prezes PZW docenił wkład Pani Dyrektor w rozwój wielkopolskiego wędkarstwa.

Czy podpiętrzenie Warty w Poznaniu jest możliwe? Jakie wiążą się z tym szanse i zagrożenia? O planach rozwoju terenów nadwarciańskich i rzeki Warty dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej 17 listopada w Bramie Poznania.

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), informujemy o prowadzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

16 listopada odbyło się XII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, które jednocześnie było ostatnim w tej kadencji.

Zapraszamy do udziału w IV konferencji naukowo-technicznej pod hasłem „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych. 30-lecie zbiornika Jeziorsko (1986-2016)", w trakcie której zostaną poruszone problemy związane z eksploatacją i oddziaływaniem zbiorników na tereny przylegle i dolinę rzek.

Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda podpisała porozumienie określające warunki współpracy z RZGW w Szczecinie i RZGW we Wrocławiu, dotyczące realizacji akcji lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 15 marca 2016 roku.