banerpopr

Redakcja czasopisma Gospodarka Wodna przy współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizowała konferencję z okazji 25-lecia zlewniowego zarządzania gospodarką wodną w Polsce.


W konferencji uczestniczyli eksperci z całej Polski, zajmujący się problematyką gospodarowania wodami. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowali: Dyrektor Magdalena Żmuda, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi Grażyna Husak-Górna, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Michał Sosiński, Główny Księgowy, P.O. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Prawnych Roman Strzelczyk, Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie Grzegorz Szewczyk, Kierownik zbiornika wodnego Jeziorsko Bronisław Moj oraz Kierownik Wydziału planowania w gospodarowaniu wodami Krystian Piechowiak. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe dokonania i debatowano o najbliższych wyzwaniach stawianych gospodarce wodnej w Polsce.

 

Konferencja z okazji jubileuszu była okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników KZGW i RZGW. Mariusz Gajda podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Iwona Koza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wręczyli medale za długoletnią służbę nadawane przez Prezydenta RP oraz Odznaki Honorowe Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej". Odznakę Ministra Środowiska otrzymali dwaj pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Grzegorz Szewczyk - Kierownik Zarządu Górnej Warty w Skęczniewie oraz Bronisław Moj - Kierownik zbiornika wodnego Jeziorsko.

 

Grzegorz Szewczyk całe swoje zawodowe życie związany jest z gospodarką wodną. Przez prawie 14 lat był pracownikiem Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Sieradzu, od 1 sierpnia 2001 roku pracuje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Od 2001 roku piastował stanowisko kierownika sekcji do spraw zarządzania zasobami wodnymi, w 2003 roku awansował na zastępcę kierownika inspektoratu, by w 2006 roku stanąć na jego czele. Jego szeroka wiedza z zakresu gospodarki wodnej wielokrotnie przyczyniła się do rozwiązania problemów w sytuacjach kryzysowych, np. podczas powodzi w 2010 roku, kiedy to jako kierownik inspektoratu był odpowiedzialny za organizację, nadzór i prowadzenie akcji powodziowej. Jako kierownik Zarządu Zlewni Górnej Warty doprowadził do zmiany instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku Jeziorsko – po licznych spotkaniach i konsultacjach z jego udziałem udało się pogodzić interesy wszystkich użytkowników zbiornika. Dzięki znajomości specyfiki terenu, którym zarządza, skutecznie inicjuje i nadzoruje przeprowadzenie remontów i modernizacji obiektów hydrotechnicznych znajdujących się na terenie zarządu zlewni.

 

Bronisław Moj całe swoje życie zawodowe poświęcił gospodarce wodnej. Jako pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych Energopol-7 Poznań, brał udział w budowie zbiornika wodnego Jeziorsko, którym dziś kieruje. Przedsiębiorstwo Energopol-7 było odpowiedzialne za generalne wykonawstwo ujęcia wody, rurociągów derywacyjnych, budynku elektrowni, kanału odpływowego oraz makroniwelacji terenu. W 1990 roku rozpoczął pracę w ODGW w Poznaniu jako starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, w 1991 roku został głównym specjalistą ds. eksploatacji, w 1993 roku powołano go na stanowisko zastępcy kierownika inspektoratu Jeziorsko, a w 2001 roku został kierownikiem zbiornika wodnego Jeziorsko. Posiadana specjalistyczna wiedza, duże doświadczenie w gospodarowaniu wodą na zbiorniku, mają nieocenione znaczenie podczas realizacji bieżących zadań RZGW w Poznaniu, ale także podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powódź w 1997 r. i 2010 r. Z dużym oddaniem każdorazowo uczestniczył w całodobowych akcjach przeciwpowodziowych. Bronisław Moj chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z grupami zwiedzającymi obiekty zbiornika Jeziorsko. Jako osoba, która uczestniczyła w jego budowie, a obecnie odpowiadająca za jego eksploatację, jest nieocenionym źródłem informacji na temat historii powstania i działalności tego obiektu.