banerpopr

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych zorganizowała konferencję "Budownictwo na terenach zalewowych".

Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele RZGW w Poznaniu - Janusz Wiśniewski, P.O. zastępcy dyrektora ds. technicznych, który omówił podejście Unii Europejskiej do problemu walki z powodziami na przykładzie dyrektyw - Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej i wdrażania ich w Polsce. Omówił także warunki uzyskania zwolnienia od zakazów realizacji robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. Temat uzgadniania dokumentacji planistycznej i projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych i robót na terenach zalewowych przedstawiła Katarzyna Matysik, członek zespołu OKI.

 

konferencja

 

 

prezentacja

 

 

Katarzyna Matysik