banerpopr

W dniu 18 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 32 poz. 159), której zapisy stanowią transpozycję do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy 2007/60/WE tzw. Dyrektywy Powodziowej oraz uzupełniają transpozycję Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Celem nowelizacji jest także zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów obowiązującej ustawy Prawo wodne, które utrudniają prawidłowe stosowanie systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzanych zmian.