banerpopr

15 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł umowę na modernizację śluzy Okole na Kanale Bydgoskim. 22 września nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy Wykonawcy - Konsorcjum Firm, w skład których wchodzi Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum oraz „NAVIGA – STAL” Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum.

 

Inwestycja będzie prowadzona w oparciu o dokumentację opracowaną przez DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która dotyczy „Modernizacji obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmującej zadania: śluza Okole z zabudowaniami, śluza Czyżkówko z zabudowaniami, śluza Prądy z zabudowaniami i mostem, śluza Osowa Góra z zabudowaniami i mostem”.

Ze względu na zły stan techniczny, śluza Okole wymaga gruntownego remontu. W ramach zadania zmodernizowany zostanie nie tylko obiekt hydrotechniczny, ale także sąsiadujące z nim zabudowania – trzy budynki maszynowni, budynek sterowni oraz budynek obsługi śluzy. Z uwagi na unikalny charakter i ogromną wartość historyczną dla kultury materialnej, Kujawsko - Pomorski Konserwator Zabytków, decyzją z dnia 30.11.2005 roku wpisał zespół Kanału Bydgoskiego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Ochroną prawną objęto szlak wodny oraz obiekty hydrotechniczne i budynki towarzyszące. W związku z powyższym, prace remontowe prowadzone będą pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W celu odwodnienia budowli, przed przystąpieniem do prac zasadniczych, zostaną wybudowane tymczasowe grodzie w awanporcie górnym i dolnym. Zgodnie z opracowaną dokumentacją, naprawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne śluzy. Przeprowadzona zostanie renowacja ścian komory śluzy poprzez częściowe usunięcie istniejących cegieł licowych oraz naprawę betonu. Po skuciu starej oblicówki nastąpi odtworzenie całości z wykorzystaniem cegieł z rozbiórki, jak i nowych cegieł w pełni odpowiadającym zabytkowym. Dno śluzy także zostanie oczyszczone ze skorodowanego betonu. Betonowa okładzina dna i skarp zbiorników oszczędnościowych zostanie poddana remontowi. Konstrukcje stalowe śluzy wraz z oprzyrządowaniem zostaną zdemontowane i poddane remontowi, a także zabezpieczone przed korozją. Istniejące na obiekcie instalacje elektryczne zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi. Umocnienia brzegowe w awanporcie górnym i dolnym zostaną zastąpione nowymi, wykonane zostaną również prace odmuleniowe w awanporcie górnym i dolnym na wskazanych w projekcie odcinkach.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi poprawie ulegną warunki żeglugowe dla jednostek pływających korzystających z Kanału Bydgoskiego. Zwiększy się sprawność techniczna obiektu, co w efekcie pozwoli na użytkowanie śluzy w dotychczasowym charakterze przez kolejne lata.

Zakończenie modernizacji przewidywane jest na jesień 2018 roku. Koszt inwestycji wynosi 11 722 159,22 zł, a środki na sfinansowanie zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.