banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.