banerpopr

Blisko 200 uczestników, trzy konferencje, owocne dyskusje nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowywanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konsultacje społeczne trwają do 8 września.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na jednego mieszkańca Polski przypada rocznie ok. 1600 m3 wody. Jest to poziom nawet trzykrotnie niższy, niż w większości państw europejskich. Zlewnia Warty, ze względu na panujące warunki klimatyczne, jest obszarem szczególnie narażonym na występowanie suszy. Wpływ na to mają średnie sumy opadów zdecydowanie poniżej średniej krajowej, przy stosunkowo wysokiej średniej temperaturze powietrza zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracował projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w regionie wodnym Warty. Obecnie trwają konsultacje społeczne tego dokumentu. 20 czerwca odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Pile, 21 czerwca w Poznaniu, a 22 czerwca w Kaliszu.

 

Działania ograniczające skutki suszy
Rezultaty analiz wskazują, że obszar regionu wodnego Warty zagrożony jest wszystkimi rodzajami suszy: atmosferyczną, glebową, hydrologiczną oraz hydrogeologiczną. Pokazują to zarówno wyniki badań opartych na wskaźnikach meteorologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych, wynika to również z ankietyzacji gmin. W efekcie przeprowadzonych analiz wypracowano katalog działań mogących złagodzić skutki suszy. Wyznaczono cztery główne kierunki minimalizowania skutków suszy w regionie wodnym Warty:
• wspomaganie naturalnej retencji zlewni (np. poprzez wspomaganie ochrony ekosystemów wodnych, zadrzewianie),
• powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych (np. poprzez budowę zbiorników wodnych małej i dużej retencji, budowę/rozbudowę systemów nawadniających),
• wspomaganie zarządzania ryzykiem suszy (np. poprzez utworzenie struktur i wdrożenie procedur zarządzania zasobami wodnymi na wypadek i w trakcie wystąpienia suszy, wprowadzanie ograniczeń czasowych w korzystaniu z zasobów wodnych na wypadek suszy),
• rozwój wiedzy (np. poprzez opracowanie i wdrażanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych oraz programów szkoleniowych).

 

Rekomendacje dla każdej gminy regionu wodnego Warty
Przykładowo w powiecie poznańskim, pilskim oraz kaliskim do działań priorytetowych zaliczono ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej odtwarzania na terenach zurbanizowanych, wprowadzenie instrumentów ekonomicznych racjonalizacji użytkowania wody, wprowadzanie ograniczeń czasowych w korzystaniu z zasobów wodnych na wypadek suszy oraz wdrożenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy. Za priorytetowe uznano również działanie dotyczące opracowania i wdrożenia kampanii edukacyjnych i informacyjnych oraz programów szkoleniowych. W niektórych gminach powiatu poznańskiego, pilskiego i kaliskiego do działań zalecanych wpisano budowę zbiorników wodnych małej i dużej retencji (np. w gminach: Kaczory, Brzeziny, Szczytniki, Luboń, Suchy Las, Swarzędz) oraz podpiętrzanie jezior (np. w gminach: Kórnik, Wyrzysk, Łobżenica).
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy nie wskazuje z nazwy konkretnych inwestycji, które należy wykonać by zminimalizować skutki suszy. Jest to dokument będący zbiorem dobrych praktyk, wskazuje każdej z 476 gmin z regionu wodnego Warty stopień zagrożenia suszą, a także zalecane działania które pomogą ograniczyć skutki suszy.
Uwagi do konsultowanego projektu można zgłaszać do 8 września. Treść dokumentu oraz informacje o sposobie zgłaszania uwag znajdują się tutaj.